CGDIS First Responder

CGDIS – CIS Weiler/Putscheid 

FIRST RESPONDER      Neien Déngscht fir t’ Matbierger aus der Gemeng

Ab 1. Dezember gëtt an eiser Gemeng op Initiativ vum Gemengerot en First Responder-Déngscht vum Centre d’Intervention et de Secours (CIS) Weiler-Putscheid assuréiert. Heifir si 6 fräiwëlleg Awunner aus der Gemeng dem Corps vun de Weller Pompjeeën bäigetrueden a sinn speziell forméiert ginn.

 

Wat ass de First Responder?

De First Responder (Ersthelfer) ass eng Ergänzung zur Rettungsketten an der Éischter Hëllef. Am Noutfäll (Krankheet, Accident, …) réckelen jeeweils 1-2 medezinesch ausgebilte Membere vun de Weller Pompjeeën aus fir t’Zäit bis zum Antreffe vu weideren Hëllefsmëttel wei Ambulanz oder SAMU mat erweiderten Éischt-Hëllefs-Moossnamen ze iwwerbrécken.

 

Dir hutt eng Ambulanz geruff – an elo?

Den 112 décidéiert op de First Responder mat geruff gëtt oder net. Dëst hänkt ënner anerem vun der Drénglechkeetslaag an de Verletzungen of. De First Responder kennt dann op t’ Platz, analyséiert t’ Situatioun a freet um 112, wann néideg, weider Hëllef un. Bei all First Responder Asaz gëtt ëmmer zousätzlech eng Ambulanz geruff. De First Responder ënnerstëtzt t’ Ambulanzteam bis zum Transport vum Patient an t’ Spidol.

Wat sinn eis Zieler?

 • eng séier a kompetent Éischtversuergung op der Platz
 • eng séier Asazbereetschaft
 • Aweisung vun den nokommende Rettungsdéngschter
 • Betreiung vum Patient a senger Famill/Entourage

Wat sinn eis Stäerkten?

 • kuerz Ufaartsweeër a gutt Uertskenntnisser
 • séier Hëllef bei liewensbedreeleche Situatiounen
 • séier Réckmeldung vun der Situatioun un den 112, dëst erméiglecht et schnell a gezielt weider Hëllefsmëttel op t’ Platz ze kréien
 • bekannte Gesichter aus der Gemeng déi als éischt op t’Plaaz kommen
 • positive psychologeschen Effekt duerch eng séier Hëllef vu bekannte Leit

Firwat ee First Responder-Déngscht an der Gemeng Pëtschent?

Bei ville medezineschen Noutfäll wei Häerzinfarkt, Häerzstëllstand, Bewosstlosegkeet, schlëmm Bluddungen a soss uerge Verletzunge spillt de Facteur « Zäit » eng grouss Roll fir d’ Iwwerliewenschance vum Patient. Dat heescht wat t’ Hëllef méi séier op der Platz ass, wat t’ Chancë fir de Betraffene besser stinn.

Et kann awer ëmmer zu Situatioune kommen, wou kee vun de First Responder-Équipe disponibel ass (Aarbecht/Krankheet/Congé/aner Asätz). Eng Ambulanz kennt awer ËMMER wann se geruff ass.

!!!   BEI  ENGEM  NOUTFALL  ËMMER  DEN  112  URUFFEN   !!!

 

FIRST RESPONDER – Nouveau service pour les citoyens de la commune de Putscheid

Dans notre commune, sur initiative du conseil communal, un service First Responder est assuré par le Centre d’Intervention et de Secours (CIS) Weiler-Putscheid à partir du 1 décembre 2019. Afin d’assurer ce service, 6 citoyens de la commune ont joint en tant que volontaires le Corps des pompiers de Weiler et ont suivi des formations spéciales.

De quoi s’agit-il ?

Le First Responder (premier intervenant) est un supplément à la chaîne de support médical. En cas d’urgence (maladie, accidents domestiques,…), une équipe des pompiers de Weiler formée en matière de secours à personnes, intervient pour assurer les premiers soins jusqu’à l’arrivée de l’ambulance/SAMU en employant des techniques de premier secours avancées.

Vous avez appelé l’ambulance – et maintenant ?

L’interlocuteur du 112 décide si l’équipe First Responder est alarmée en même temps que l’ambulance. Ceci dépend entre autres de la situation d’urgence et des blessures. Le membre de l’équipe First Responder arrivé sur place, peut demander, le cas échéant, de moyens de sauvetage supplémentaires auprès du 112. Après l’arrivée de l’ambulance, il soutient les ambulanciers jusqu’au transport du patient à l’hôpital.

Qu’est-ce que sont nos buts ?

 • des mesures de 1er secours rapides et compétentes
 • grande rapidité d’intervention
 • transmettre la situation rencontrée à la chaîne de support médical
 • prise en charge du patient et de son entourage/famille

Qu’est-ce que sont nos points forts ?

 • trajets courts et bonnes connaissances locales
 • assistance rapide en cas de situation fatale
 • Feedback qualifié au 112, ce qui permet de dépêcher des moyens adaptés sur les lieux
 • des personnes connues de votre commune arriveront en premiers sur place
 • effet psychologique positif à cause de l’assistance rapide par des personnes locales

Pourquoi un service First Responder dans notre commune ?

En cas d’urgence vitale, comme infarctus du myocarde, arrêt cardiaque, inconscience, hémorragie importante et autres blessures sévères, le facteur « temps » joue un rôle crucial pour la chance de survie du patient.

Il se peut toujours que les First Responders ne seront pas disponibles (travail/maladie/congé/autres urgences), cependant une ambulance viendra TOUJOURS à votre aide en cas d’appel au 112. 

 

!!!   EN CAS D’URGENCE APPELEZ TOUJOURS LE 112   !!!​

Print Friendly, PDF & Email

Des articles de la même catégorie

Calendrier des déchets octobre-décembre 2020

Calendrier des déchets octobre-décembre 2020

Ici vous trouvez le calendrier des déchets pour la période d'octobre à décembre 2020. Prochainement dans votre boîte à lettres. Hei fannt Dir den Offallkalenner vun Oktober-Dezember 2020. Deemnächst och an ärer Boîte. Hier finden Sie den Abfallkalender für die Monate...

lire plus
RENTREE DES CLASSES 2020/2021

RENTREE DES CLASSES 2020/2021

Note rentrée des classes 14.09.2020 Léif Schüler, Léif Elteren, Muer Dënschdeg, de 15. September 2020 geet dat neit Schouljoer 2020/2021 un. Den éischte Schouldag ass ee reguläre ganze Schouldag. Mir erënneren drun, datt um ganze Site eng Maskepflicht ass. Wéinst den...

lire plus
Tour du Duerf 10.09.2020 – 30.09.2020

Tour du Duerf 10.09.2020 – 30.09.2020

  Wann Dir wëllt Deel huelen un dëser flotter Initiative, da kënnt Dir Iech ënnert dësem Link: https://www.tourduduerf.lu/index.php?&id=171&team_preselect=445183 d'Gemeng Pëtschent als Fuerer ënnerstëtzen. Dëst Team ass fir d'Leit aus der Gemeng reservéiert,...

lire plus