Fetten Donneschdeg an der Gemeng

Avis au public

 

De Schäfferot vun der Gemeng Pëtschent deelt mat, dat d’Kanner dëst Joer fir fetten Donneschden kënnen heesche goen, dëst awer ënnert dem striktem Anhale vun de Covid-Reegelen.

Hei een Extrait aus dem offiziellen Text : « Toute circulation sur la voie publique est en principe interdite entre 23:00 heures et 6:00 heures dans Je but de limiter davantage les déplacements non essentiels de personnes et partant les occasions de diffusion de virus.

Dans les rassemblements de plus de quatre et jusqu’à dix personnes il y a lieu d’observer une distance minimale de deux mètres et de porter Je masque. Les règles de distanciation et le port du masque ne s’appliquent pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.

Tout rassemblement entre onze et cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises tout en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.

Tout rassemblement de plus de cent personne est interdit. »

Et ass eis bewosst dass eis Kanner no där laanger Zäit vun Restriktiounen am Kader vun der Pandemie frou sinn fir mol rëm aktiv ze gin, an eppes zesummen ze ënnerhuelen. Mir roden awer dringend fir den Kontakt vun den Kanner ënnereneen a mat eisen Awunner op en strikten Minimum ze begrenzen.

 

Merci fir äert Versteesdemech.

 

De Schäfferot vun der Gemeng Pëtschent.

information.jpg

Des articles de la même catégorie